Event & Activity

QIAGEN Life Science Research Grant 2021

  • 27 April 2021 - 31 December 2021
  • QIAGEN

QIAGEN Life Science Research Grant 2021 

QIAGEN มอบทุนวิจัยสำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพส่วนลดสูงสุด 80% 

เปิดรับสมัครตลอดปี 2564 ---- รอบที่ 2 กำลังจะหมดเขตยื่นใบสมัครในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้แล้วนะคะ!!! 

เงื่อนไข

  1. ทุนวิจัยเปิดรับเฉพาะนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และได้ส่งใบสมัครที่กรอกแล้วอย่างสมบูรณ์
  2. QIAGEN จะมอบทุนวิจัยให้กับหัวหน้าโครงการของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น บุคคลที่ส่งใบสมัคร (“ผู้สมัคร”) จึงสมัครมาในนามของหัวหน้าโครงการ ซึ่งจะเป็นผู้รับทุนวิจัย (“ผู้รับทุน”) โดยการสมัครทุนวิจัย ผู้สมัครต้องรับรองว่าได้รับการอนุญาตจากผู้รับทุนในการส่งใบสมัครดังกล่าวในนามของผู้รับทุน และไม่ได้ละเมิดนโยบายใด ๆ ของผู้รับทุนในการกระทำการดังกล่าว
  3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนชุดน้ำยา และเครื่องมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์ของ Qiagen มูลค่าสูงสุดถึง 80% (ยกเว้นเครื่องมือและชุดน้ำยาสำหรับงาน Diagnostic และเครื่อง QIAcuity ขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการ)
  4. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในทุนวิจัยมีไว้สำหรับการวิจัยเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ
  5. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรับทุนนี้จะไม่ละเมิดนโยบายใด ๆ ภายในองค์กรของท่าน
  6. การสมัครมีทั้งหมด 4 รอบ ในแต่ละไตรมาสของปี 2021 ผู้ชนะทุนวิจัยจะได้รับการประกาศภายในหนึ่งเดือนหลังจากจบรอบการสมัครของแต่ละไตรมาส

รอบที่ 1 ประกาศในเดือนเมษายน 2021 (ปิดรับสมัครและประกาศผลไปแล้ว)

รอบที่ 2 ประกาศในเดือนกรกฎาคม 2021

รอบที่ 3 ประกาศในเดือนตุลาคม 2021

รอบที่ 4 ประกาศในเดือนมกราคม 2022

7. การตัดสินของ QIAGEN ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


ส่งผลงานได้แล้ววันนี้ >> https://bit.ly/3t0QqP6